Regulamin Warsztatów z Kenem Burtonem

Organizator

 1. Warsztaty Gospel z Kenem Burtonem zorganizowane są przez Salesmen Polska (Organizatora), z siedzibą w Pszczynie.

 2. Celem Warsztatów jest popularyzacja muzyki gospel wśród wszystkich grup wiekowych, jak również rozwój umiejętności wokalnych uczestników.

Warunki uczestnictwa w Warsztatach

 1. Uczestnikiem Warsztatów może zostać każda osoba w wieku od 7 lat wzwyż, bez względu płeć.

 2. Każdy uczestnik Warsztatów wypełnia formularz zgłoszenia na stronie internetowej Organizatora Warsztatów (www.Warsztatygospel.eu) osobno dla każdej osoby.

 3. Osoby poniżej 18 r.ż. mogą brać udział w Warsztatach wyłącznie z osobą pełnoletnią, która będzie sprawowała opiekę podczas Warsztatów oraz podczas Koncertu Finałowego i będzie za nią odpowiadać. W takim wypadku są zobowiązane do podania w trakcie zgłoszenia danych kontaktowych opiekuna w polu Uwagi.

 4. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 r.ż.) muszą dostarczyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Warsztatach oraz Koncercie Finałowym, która będzie wysyłana do wraz z potwierdzeniem udziału w Warsztatach. Należy w/w zgodę dostarczyć Organizatorowi mailem równocześnie z potwierdzeniem opłaty oraz wypełnioną i podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych również otrzymaną wraz z potwierdzeniem udziału.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyprowadzenie osób niepełnoletnich oraz za ich powrót z Warsztatów oraz z Koncertu Finałowego.

 6. Warunkiem rezerwacji miejsca na Warsztatach jest

  1. wysłanie formularza zgłoszenia poprzez stronę Organizatora (www.Warsztatygospel.eu),

  2. uiszczenie opłaty za Warsztaty

  3. przesłanie formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych + w przypadku osób niepełnoletnich formularza zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Warsztatach.

 7. Nadawca Formularza Zgłoszeniowego staje się uczestnikiem Warsztatów po potwierdzeniu zgłoszenia przez Organizatora, dokonaniu pełnej opłaty oraz przesłaniu wymaganego formularza zgody.

 8. Decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania wszystkich czynności opisanych w punkcie 9.

 9. Wysokość opłat za Warsztaty podana jest na na stronie internetowej Organizatora Warsztatów (www.Warsztatygospel.eu) i nie obejmuje wyżywienia, noclegów, dojazdów i nie podlega zwrotowi.

 10. Całkowity koszt uczestnictwa w Warsztatach, jak również Koncercie Finałowym ponosi uczestnik Warsztatów (w tym koszty podróży, wyżywienia, noclegów).

 11. Uczestnictwo w Warsztatach oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości.

 1. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator poinformuje na stronie www.Warsztatygospel.eu o wyczerpaniu się liczby wolnych miejsc oraz będzie tworzył listę rezerwową. Osoba znajdująca się na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w Warsztatach w przypadku pojawienia się dodatkowego wolnego miejsca, o czym zostanie poinformowana pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

 2. Organizator ma prawo do zmiany programu oraz miejsca Warsztatów.

 3. Otrzymane wpłaty nie podlegają zwrotom za wyjątkiem konieczności odwołania Warsztatów z przyczyn losowych, niezależnych od Organizatora, wówczas zostanie zwrócona uczestnikowi wpłacona opłata.

 4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia podczas Warsztatów oraz Koncertu Finałowego - uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Organizacja Warsztatów i Koncertu Finałowego

 1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do:

  1. aktywnego uczestniczenia w Warsztatach oraz Koncercie Finałowym

  2. punktualnego stawiania się na wszystkie próby oraz Koncert

 2. Zajęcia będą odbywały się według planu zamieszczonego w informatorach wysyłanych Uczestnikom mailem przed rozpoczęciem Warsztatów

 3. Częstotliwość prób oraz przerw może ulec zmianie z uwagi na charakter prowadzonych zajęć, o czym uczestnicy będą informowani na bieżąco (decyzję będzie podejmował prowadzący Warsztaty lub Organizator).

 4. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w Warsztatach oraz Koncercie Finałowym (a w razie potrzeby w jego powtórzeniu) – niepojawienie się na Warsztatach czy koncercie Finałowym jest decyzją uczestnika. Z tego tytułu organizator nie zwraca opłaty, ani żadnych innych kosztów.

 5. Filmowanie oraz fotografowanie podczas Warsztatów możliwe jest wyłącznie za zgodą Organizatora. Organizator nie wyraża zgody na rejestrację zajęć Warsztatowych (filmowanie, fotografowanie) oraz ich powielanie bez uprzedniej jego zgody.

 6. W trakcie Warsztatów i Koncertu Finałowego oraz w trakcie przerw między zajęciami - obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu (w tym piwa), środków odurzających oraz palenia papierosów tradycyjnych jak i elektronicznych.

 1. Podczas Koncertu Finałowego obowiązuje strój galowy w kolorach podanych przez Organizatora w informatorze na 3 dni przed Warsztatami.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Warsztatów lub Koncertu Finałowego osób zakłócających spokój podczas Warsztatów, łamiących zasady współżycia społecznego, zachowujących się niestosownie lub będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Prawa do artystycznych wykonań oraz wizerunku:

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie swoich artystycznych wykonań i swojego wizerunku oraz przeniesienia nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań oraz wyrażają zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w kraju i zagranicą, w następującym zakresie:

  1. utrwalenie Warsztatów i Koncertu Finałowego za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;

  2. utrwalenie obrazów z Warsztatów i Koncertu Finałowego za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej, a także nagrań audio i video i dystrybucję nagranego materiału;

  3. zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania i obrazów, zawierających wizerunek uczestników za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;

  4. wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie lub wizerunek uczestników, w tym sprzedaży, użyczenia oraz najmu egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;

  5. rozpowszechniania wizerunku lub artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracji, emisji lub transmisji Koncertu Finałowego w mediach.

  6. umieszczenie zapisu wizerunku lub artystycznych wykonań na stronie internetowej Organizatora, trenera lub współorganizatorów;

  7. wykorzystanie artystycznego wykonania oraz wizerunku uczestników do celów promocyjnych przez Organizatora, Współorganizatorów oraz trenera,

  8. publiczne odtworzenie artystycznego wykonania oraz wizerunku uczestników Warsztatów i Koncertu Finałowego;

  9. Wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych ich fragmentów oraz wizerunków w innym dziele, w szczególności w dziele zależnym.

 2. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, uczestnicy wyrażają dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednak podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który będzie przetwarzać dane tylko i wyłącznie w celach zgodnych z prowadzoną działalnością, a w szczególności w związku z organizacją Warsztatów i Koncertu Finałowego.

 3. Każdy uczestnik został poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Postanowienia końcowe

 1. Każdy z uczestników Warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP obowiązujących w obiekcie, w którym odbywają się Warsztaty oraz Koncert Finałowy.

 2. Koszt szkód dokonanych przez uczestnika pokrywa uczestnik, rodzic uczestnika bądź opiekun prawny uczestnika Warsztatów.

 3. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu, jednak nie mogą one umniejszać praw przyznanych uczestnikom.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione lub pozostawione przez uczestników Warsztatów.